Desejei, cri,
esperei, pedi,
chorei e ri,
libertei, deixei ir,
entreguei, recebi,
espanei, vivi.
Tempo passou,
bonança chegou:
transcendi!

Limpei, poli,
perfumei, colori,
arrumei, sacudi,
incensei, aprendi,
virei, mexi,
tricotei, teci,
arejei, flori,
semeei, colhi.
Tudo pronto:
demore não! 😀